Νομικές Παρατηρήσεις

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν.Δ.196/2003


Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καταρτίστηκε από την Piaggio & C. S.p.A. και για τις θυγατρικές της (εφεξής «Όμιλος Piaggio» ή η «Εταιρεία»), περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται ή συλλέγονται στον Ισότοπο www.it.piaggio.com καθώς και στους δευτερεύοντες εξειδικευμένους ιστότοπους στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτού ή/και παραπέμπουν σε ονόματα domain της Piaggio «Ιστότοπος») από τους εγγεγραμμένους ή μη εγγεγραμένους χρήστες στον Ισότοπο (εφεξής, «Χρήστες» ή και στον ενικό «Χρήστης»), προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με το ποιες προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη συλλέγονται, πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, ποια τρίτα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, και πώς ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση, να ενημερώσει, να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.
Οι πληροφορίες αναγνώρισης που παρέχονται από το Χρήστη κατά την εγγραφή του στον Ισότοπο ή/και κατά την εγγραφή του σε υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και προσφορές που δημοσιεύονται, ή/και που δημιουργούνται αυτόματα λόγω της πρόσβασης του Χρήστη στον Ιστότοπο, υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Όμιλο Piaggio και με γνωστοποίησή τους προς τρίτους, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στο Ν.Δ. υπ'αριθ 196/2003 - Κώδικας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( «Κώδικας») - από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και άλλους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με αυτό το θέμα. Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως «Προσωπικά δεδομένα» ή «Προσωπικές πληροφορίες» νοούνται οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την μονοσήμαντη ταυτοποίηση ενός μεμονωμένου χρήστη φυσικού προσώπου. Ακόμη και πληροφορίες που δεν ορίζονται ως «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα αντιμετωπίζονται ως Προσωπικά Δεδομένα εάν αυτές οι πληροφορίες συσχετίζονται στενά με προσωπικά δεδομένα, υπό τη στενή έννοια του όρου.


1.1 Υπεύθυνοι και εκτελούντες την επεξεργασία


Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος, ακόμη και από κοινού με άλλο υπεύθυνο, για τις αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων και των σχετικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ασφάλειας, ενώ ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων διορίζεται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να επεξεργάζεται τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου.
Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:
a) Ο προσωρινός εκπρόσωπος που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με έδρα στην Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio n. 25
b) Οι εταιρείες του Ομίλου Piaggio, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
Τα τρίτα μέρη που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β), τα οποία λαμβάνουν τα Προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα επεξεργάζονται ως Υπεύθυνοι δεδομένων, σύμφωνα με την εφαρμόσιμη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν.
Ο Εκτελών την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Piaggio, που διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.Δ. υπ'αριθ. 196/2003, στον οποίο ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί και να ασκήσει τα δικαιώματά του δυνάμει του άρθρου. 7 του Ν.Δ. υπ'αριθ. 196/2003, είναι ο
προσωρινός κατά νόμο εκπρόσωπος της Νομικής και Εταιρικής λειτουργίας της Piaggio. Τυχόν αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην Piaggio & C. S.p.A., στον κατά νόμο ή εταιρικό υπεύθυνο, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) ή να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
privacy@piaggio.com.
Ο πλήρης κατάλογος των Εκτελούντων την Επεξεργασία είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου που θα πρέπει να υποβληθεί ταχυδρομικώς στην Piaggio & C. S.p.A., Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@piaggio.com.


1.2 Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων και παροχή προσωπικών δεδομένων


Όταν ένας Χρήστης περιηγείται στον Ιστότοπο, συλλέγονται αυτόματα το URL (Uniform Resource Locator - Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) της ιστοσελίδας από την οποία προέρχεται ο Χρήστης ή/και της ιστοσελίδας στην οποία έχει πρόσβαση ο Χρήστης όταν εγκαταλείπει τον Ιστότοπο, η διεύθυνση IP (Internet Protocol) του υπολογιστή του Χρήστη, ο τύπος λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, και αν η περιήγηση πραγματοποιείται με μια κινητή συσκευή, το αναγνωριστικό της συσκευής κινητής πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί και το όνομα του ISP (Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου) της ίδιας συσκευής ( «Δεδομένα πλοήγησης»). Η μετάδοση των δεδομένων στον Ιστότοπο υπονοείται στη λειτουργία του συστήματος υπολογιστή που διαχειρίζεται τον ιστότοπο και στη χρήση των τυπικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα Δεδομένα Πλοήγησης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση ευθυνών στην περίπτωση ηλεκτρονικών εγκλημάτων που διαπράττονται κατά του Ιστότοπου ή μέσω αυτού: εκτός από αυτή τη δυνατότητα, τα ίδια τα δεδομένα αποθηκεύονται, σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις νομικές διατάξεις αναφοράς, για το απολύτως αναγκαίο διάστημα που είναι απαραίτητο για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας στο Χρήστη και για να διασφαλιστεί η διεκπεραίωση της επικοινωνίας.
Κατόπιν συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα θέσης του Χρήστη ( «Δεδομένα Γεωεντοπισμού»), σε μη-συνεχή βάση, προκειμένου να παρέχει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται από το Χρήστη.
Ο Όμιλος Piaggio συλλέγει επίσης και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από τους Χρήστες όταν αλληλεπιδρούν με τις λειτουργίες του Ιστότοπου και με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, όπως, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή/και στην Κοινότητα της μάρκας Piaggio της οποίας ο Χρήστης γίνεται μέλος ή/και όταν ο Χρήστης συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες ή άλλες πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο, όπως, για παράδειγμα, σε κληρώσεις. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Piaggio:
α) Προκειμένου να παρέχει τις αιτούμενες υπηρεσίες, να ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να φροντίζει για την εκπλήρωση όλων των κατά το νόμο λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
β) Μόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και ρητή συναίνεση σχετικά με αυτό το θέμα, για εμπορικούς λόγους, προώθησης και μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου ή και εκτός διαδικτύου, καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και στατιστικών ερευνών, όπως η παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Piaggio ή/και άλλων εταιρειών του Ομίλου Piaggio, δηλαδή την αποστολή τεχνικών ή προωθητικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Piaggio ή/και από τις άλλες εταιρείες του Ομίλου Piaggio ή/και από τους αντιπροσώπους ή/και τους διανομείς
του Ομίλου Piaggio. Τα δεδομένα μπορεί να γνωστοποιούνται και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Piaggio ή/και εξειδικευμένες εταιρείες (με την προϋπόθεση ότι αυτές υιοθετούν τα κριτήρια ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο α), αν και προαιρετική, θεωρείται αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές, που από καιρό σε καιρό ανακοινώνει η Piaggio στον Ιστότοπο και η μη παροχή της από πλευράς του Χρήστη θα καταστήσει αδύνατη την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας από την Piaggio.
Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι προαιρετική και η μη παροχή της δεν θα εμποδίσει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές.


1.3 Δημοσιοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων


Εκτός από τις ανακοινώσεις που γίνονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ή τους ισχύοντες κανονισμούς, για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής δίωξης, αιτήματος δικαστηρίου και άλλων αρμόδιων αρχών ή λόγω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων, για την υπεράσπιση του Ιστότοπου, των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Piaggio, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να δημοσιοποιηθούν για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν, σε:
(i) Πρόσωπα που θα ενεργήσουν υπό την ιδιότητα εσωτερικού ή ενδεχομένως εξωτερικού Εκετελούντος της δομής του Υπευθύνου ή υπό την ιδιότητα του επιφορτισμένου. Ειδικότερα, θα μπορούν να γνωρίζουν τα δεδομένα οι υπάλληλοι ή συνεργάτες των επιχειρηματικών μονάδων που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών που από καιρό σε καιρό προσφέρονται από την Piaggio, καθώς και υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες οι οποίες, δεδομένου ότι έχουν οριστεί Εκτελούντες την Επεξεργασία, έχουν αναλάβει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης για λογαριασμό του Υπευθύνου επεξεργασίας.
(II) Φορείς, αρχές, δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες ή/και ανεξάρτητους συνεργάτες, ακόμη και οργανωμένους σε μορφή ένωσης, που παρέχουν την υποστήριξή τους στην Piaggio σε νομικό και φορολογικό επίπεδο, κοινωνικής ασφάλισης, λογιστικής ή/και οργάνωσης και επιχειρηματικούς εταίρους (με την προϋπόθεση ότι υιοθετούν κριτήρια για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς).
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, πώλησης επιχείρησης ή οποιουδήποτε κλάδου της εταιρείας από πλευράς της Piaggio. Σε αυτούς τους φορείς θα γνωστοποιούνται μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά τα τρίτα μέρη θα δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που έλαβαν μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται παραπάνω, να τις διατηρήσουν εμπιστευτικές και ασφαλείς και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και με τυχόν οδηγίες που παρέχονται από την Piaggio.
Τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ..


1.4 Μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη θα μπορούν να μεταφέρονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, ακόμη και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξασφαλίζουν επαρκή επίπεδα προστασίας και στις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικά συμφέροντα.


1.5 Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων


Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις συμβάσεις και τους κανονισμούς, ιταλικούς και ευρωπαϊκούς. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με λογικές που σχετίζονται αυστηρά με τους προαναφερθέντες σκοπούς και σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σε συμμόρφωση με όσα προβλέπονται από το άρθρο 31 και επόμενα του Κώδικα και του Τεχνικού Κανονισμού - Παράρτημα Β του παρόντος Κώδικα. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και για το χρόνο που ορίζεται από τις αστικές και φορολογικές διατάξεις.


1.6 Δεδομένα ανήλικων


Η εταιρεία δεν επιτρέπει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από παιδιά κάτω των 16 ετών..
Στην περίπτωση Χρήστη ηλικίας κάτω των 16 ετών, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία μόνο με συγκατάθεση ενός γονέα ή του προσώπου που είναι νομικά υπεύθυνο για τον ανήλικο.


1.7 Δικαιώματα Χρήστη


Το άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003 παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των προσωπικών του δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί και τα δεδομένα αυτά πρέπει να διατίθενται σε κατανοητή μορφή. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να ζητήσει να μάθει την προέλευση των δεδομένων, τη λογική, τους σκοπούς και τις μεθόδους με βάση τις οποίες γίνεται η επεξεργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, καθώς επίσης και την ταυτότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Εκτελούντος την επεξεργασία, του εκπροσώπου στην επικράτεια της χώρας και τους φορείς/κατηγορίες στις οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή που μπορεί να λάβουν γνώση υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του κράτους, διευθυντή ή επιφορτισμένου.
Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει (i) την ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα οποία δεν απαιτείται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. (ii) την ενημέρωση, διόρθωση ή, αν ενδιαφέρεται, τη συμπλήρωση των δεδομένων, (iii) τη βεβαίωση ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες έχουν τεθεί υπόψη εκείνων στους οποίους ανακοινώθηκαν τα δεδομένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτή η υποχρέωση δεν είναι δυνατή ή προϋποθέτει τη χρήση εμφανώς δυσανάλογων μέσων σε σχέση με το διασφαλιζόμενο δικαίωμα.
Ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ακόμη και αν είναι συναφή με το σκοπό της συλλογής,
β) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.


1.8 Διάδοση των δεδομένων


Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα αποκαλυφθούν ή γνωστοποιηθούν σε τρίτους, πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
Ωστόσο, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το ψευδώνυμο Χρήστη ή/και η εικόνα του χρήστη, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορεί να δημοσιοποιηθούν από το Χρήστη στο προφίλ του ή/και κατά την
επικοινωνία του μέσω των blog ή/και της κοινότητας, καθίστανται προσβάσιμα σε άλλους χρήστες και διαδίδονται στους ίδιους όταν ο χρήστης επιλέγει να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες (blogs ή/και στην κοινότητα).
Επίσης, με την ευκαιρία των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από το Χρήστη μπορεί να διαδοθούν (π.χ. στην περίπτωση των online διαγωνισμών).


1.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο


Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το ιταλικό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κώδικα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - που διατηρούνται και στο εξωτερικό - που πραγματοποιείται από όποιον κατοικεί ή έχει έδρα στην Ιταλία ή με όργανα που βρίσκονται στην Ιταλία. Ο Κώδικας εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και της αξιοπρέπειας του ενδιαφερόμενου, με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.


1.10 Αλλαγές και ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η Piaggio θα μπορεί να τροποποιήσει ή απλά να ενημερώσει το σύνολο ή μέρος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στη νομοθεσία ή στους κανονισμούς που διέπουν το συγκεκριμένο θέμα και προστατεύουν τα δικαιώματά σας. Οι αλλαγές και οι ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα γνωστοποιούνται στους χρήστες μέσω του Ιστότοπου αμέσως μετά την έγκρισή τους και θα είναι δεσμευτικές αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο σε αυτή την ενότητα. Ως εκ τούτου, καλούμε το χρήστη να επισκέπτεται τακτικά αυτήν την ενότητα προκειμένου να επαληθεύει τη δημοσίευση της πιο πρόσφατης και ενημερωμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES


Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies


Σας ενημερώνουμε ότι η Piaggio χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookie», προκειμένου να καταστήσει πιο ευχάριστη την εμπειρία περιήγησης όλων των Χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο.
Τα cookie είναι μικρά αρχεία που στέλνει ο Ιστότοπος που επισκέπτεται ο Χρήστης στο πρόγραμμα περιήγησης, όπου αποθηκεύονται πριν από την εκ νέου μετάδοσή τους στον ίδιο τον Ιστότοπο κατά την επόμενη επίσκεψη του ίδιου του Χρήστη.
Τα cookie χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η διενέργεια της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Παρακολούθηση των συνεδριών. Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρηστών που έχουν πρόσβαση στο διακομιστή.
Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να «θυμάται» τα δεδομένα του Χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή στις επόμενες επισκέψεις, επιτρέπουν στο Χρήστη να πλοηγηθεί στις σελίδες αποτελεσματικά, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του, επιτρέποντας στον τελευταίο να αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Google +, το Instagram και να προσφέρουν τις υπηρεσίες Google Maps.
Ωστόσο, η επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών γίνεται ανώνυμα, συνολικά, όχι σε συνεχή βάση και δεν χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών ή για την αποστολή διαφημιστικών, ούτε χρησιμοποιούνται συστήματα για την παρακολούθηση και το σχηματισμό προφίλ των ιδίων.
Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση των cookies («τεχνικά cookies»), τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεχνικώς αναγκαία.
Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των δεδομένων σύνδεσης του Χρήστη και ως εκ τούτου να γίνει αυτόματη αναγνώριση του Χρήστη (συνεπώς, αποφεύγοντας τη διαδικασία εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που ο Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο).
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ή, σε κάθε περίπτωση, αυτοματοποιημένων, υπολογιστικών ή τηλεματικών οργάνων, με λογικές λειτουργίας που σχετίζονται αποκλειστικά με τους σκοπούς που εκφράζονται ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιταλία, για τη χρήση των cookie δεν απαιτείται πάντοτε ρητή συγκατάθεση. Ειδικότερα, η συγκατάθεση δεν απαιτείται για τα επονομαζόμενα «τεχνικά» cookie, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί μια υπηρεσία που έχει ρητά ζητήσει ο χρήστης. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου ή που απαιτούνται για την εκτέλεση υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το Χρήστη.
Τεχνικά cookie
Μεταξύ των τεχνικών cookie, για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τους, η ιταλική Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνει επίσης:
«cookie analytics» όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να συλλέγονται πληροφορίες, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό χρηστών και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον Ιστότοπο,
τα cookie πλοήγησης ή συνεδρίας (για ταυτοποίηση, διενέργεια αγορών, κ.λπ.),
τα cookie λειτουργίας, που επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγηθεί με βάση μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ., γλώσσα, προϊόντα που επιλέγονται για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο.
cookie δημιουργίας προφίλ
Αντίθετα, για τα cookie cc.dd. δημιουργίας προφίλ, δηλαδή εκείνα που στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ίδιο το χρήστη στο πλαίσιο της πλοήγησης του στο διαδίκτυο, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.
Cookie τρίτων
Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει στο τερματικό του και cookie διαφορετικών ιστότοπων ή διακομιστών (γνωστά ως cookie «τρίτων»), στα οποία μπορούν να παραμένουν ορισμένα στοιχεία (όπως, για παράδειγμα, εικόνες, χάρτες, ήχοι, ειδικοί σύνδεσμοι σε σελίδες άλλων domain names) που υπάρχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεται ο ίδιος χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τα
cookie που έχουν ρυθμιστεί από ένα δικτυακό τόπο διαφορετικό από εκείνο που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο χρήστης.
Αποκλεισμός cookie
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια cookie θα εγκρίνει μέσω της κατάλληλης διαδικασίας που προβλέπεται πιο κάτω, καθώς και να εγκρίνει, μπλοκάρει ή διαγράψει (εν όλω ή εν μέρει) τα cookie μέσω των ειδικών λειτουργιών του προγράμματος πλοήγησης (γνωστό ως browser): Ωστόσο, στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία απενεργοποιούνται όλα ή μερικά από τα cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε ορισμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες ή να μην λειτουργούν σωστά ή/και ο χρήστης να αναγκαστεί να αλλάζει ή να εισαγάγει μη αυτόματα κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.
Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookie σας, παρακάτω αναφέρονται σύντομες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό με τα τέσσερα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Microsoft Internet Explorer
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εργαλεία» στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Επιλογές Internet». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Google Chrome
Κάντε κλικ στο αγγλικό κλειδί στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων» ((“Under the hood'”) και αλλάξτε τις ρυθμίσεις «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».
Mozilla Firefox
Από το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω αριστερά πλευρά, επιλέξτε «Επιλογές». Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Safari
Από το αναδυόμενο μενού ρύθμισης στην επάνω δεξιά γωνία επιλέξτε «Προτιμήσεις». Επιλέξτε «Ασφάλεια» και εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookie σας.
Όπως αναφέρεται στο banner που εμφανίζεται άμεσα κατά την πρώτη επίσκεψη στον Ιστότοπο, η συγκατάθεση για τη χρήση όλων των cookies που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρέχεται από τον Χρήστη είτε επιλέγοντας το εικονικό πλήκτρο αποδοχής (π.χ. ΟΚ, τσεκάρισμα επιλογής, κ.λπ.) είτε με τη συνέχιση της πλοήγησης στον ιστότοπο (π.χ., αγνοώντας το banner/pop-up και τη διεξαγωγή περαιτέρω ενεργειών). Ο Χρήστης θα έχει επίσης ελεύθερη πρόσβαση στο σύνδεσμο με τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookie (περιγραφή, σκοπός και διατήρηση), στον οποίο ο επισκέπτης του ιστότοπου θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του μόνο για ορισμένες κατηγορίες cookie.
Τύποι cookie
Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ρύθμιση των cookie, καθώς και μια συνειδητή εκδήλωση της συγκατάθεσης για τη χρήση ή όχι των ιδίων, παρακάτω αναφέρεται μια σύντομη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται.
1) Τεχνικά Cookie
Τα τεχνικά cookie είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου. Περιλαμβάνουν cookie που επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο στο πλαίσιο μίας μόνο συνεδρίας ή, εφόσον απαιτείται, από τη μία συνεδρία στην άλλη. Σε περίπτωση απουσίας τους, δεν μπορούν να παρασχεθούν ορισμένες από τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Αυτά δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του Ιστότοπου. Μπορούν να διαχωριστούν σε cookie πλοήγησης ή συνεδρίας, που εξασφαλίζουν την ομαλή πλοήγηση και χρήση ενός ιστότοπου (επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη διεξαγωγή μιας αγοράς ή την ταυτοποίηση για πρόσβαση σε Αποκλειστικούς τομείς), cookie analytics, παρόμοια με τα τεχνικά cookie όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του Ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, για τον αριθμό χρηστών καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον Ιστότοπο, cookie λειτουργίας, που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα, γλώσσα, προϊόντα που έχουν επιλεγεί για την αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία στον ίδιο.
Για την εγκατάσταση αυτών των cookie δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση των χρηστών, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα, την οποία ο διαχειριστής του ιστότοπου, αν χρησιμοποιεί μόνο τα συγκεκριμένα, θα μπορεί να παρέχει με τον τρόπο που θεωρεί πιο κατάλληλο.
Παρακάτω αναφέρονται τα τεχνικά cookie που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο:
cookies συνεδρίας:
Όνομα cookie
Περιγραφή
Όνομα cookie
Περιγραφή
JSESSIONID
Που παράγεται όταν δημιουργείται η συνεδρία HTTP του χρήστη και διατηρείται κατά τη διάρκεια της ίδιας
JSSCounter
Μετρητής που ανιχνεύει τον αριθμό των σελίδων που επισκέφτηκε ο χρήστης στην έρευνα ανά τρίμηνο που προτείνεται στον Ιστότοπο piaggiogroup.com
has_js
Βοηθά τον ιστότοπο να ελέγξει τη λειτουργία javascript του προγράμματος περιήγησης
__utmc
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics και αντιστοιχεί σε αριθμητικό κατακερματισμό του λογαριασμού (π.χ. 53891381). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google και την Πολιτική Cookie της Google.
Μόνιμα cookie:
Όνομα cookie
Περιγραφή
Όνομα cookie
Περιγραφή
__utmz
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics, παρακολουθεί τις ακόλουθες πληροφορίες: αριθμητικός κατακερματισμός λογαριασμού, ωράριο πρόσβασης, ειδικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, αριθμός περιστατικών, λέξεις-κλειδιά και χώρα προέλευσης. Η περίοδος ισχύος είναι έξι μήνες.
__utmt
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να βελτιστοποιήσει τη μετάδοση δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας, χρησιμοποιείται για σκοπούς απόδοσης. Η περίοδος ισχύος είναι 10 λεπτά.
__utmb
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics, παρακολουθεί τις ακόλουθες πληροφορίες: αριθμητικός κατακερματισμός λογαριασμού, ωράριο πρόσβασης, άλλες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Η περίοδος ισχύος είναι μισή ώρα.
__utma
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics, παρακολουθεί τις ακόλουθες πληροφορίες: αριθμητικός κατακερματισμός λογαριασμού, τυχαίος αριθμός, ωράριο πρόσβασης, αριθμός περιστατικών. Η διάρκεια ισχύος είναι δύο χρόνια.
JSSfeedback
Αυτό είναι το cookie για τους χρήστες που έχουν κλείσει το κουμπί «ανάδραση» στην έρευνα που διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα piaggiogroup.com.
surveynameNo
Όνομα του μονοσήμαντου cookie που βασίζεται στον τίτλο της έρευνας που εμφανίζεται ανά τρίμηνο στην ιστοσελίδα piaggiogroup.com. Πρόκειται για ένα μετρητή που μετράει πόσες φορές ένας χρήστης έχει επιλέξει το κουμπί «όχι» στην ψηφοφορία.
surveynameYes
Όνομα του μονοσήμαντου cookie που βασίζεται στον τίτλο της έρευνας που εμφανίζεται ανά τρίμηνο στην ιστοσελίδα piaggiogroup.com. Πρόκειται για ένα μετρητή που μετράει αν ένας χρήστης έχει επιλέξει το κουμπί «ναι».
privacycookie
Όνομα του cookie που παρακολουθεί κατά πόσον ή όχι ο χρήστης έχει λάβει γνώση της πολιτικής των cookie, όπως περιγράφεται στην ειδοποίηση που εμφανίζεται στην πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Διάρκεια: ένα έτος.
SESS<xyx>
Τεχνικό cookie η διαχείριση του οποίου γίνεται από την CMS, αρχικοποιείται μονοσήμαντα για κάθε ανώνυμο χρήστη του ιστότοπου. Διάρκεια: ένας μήνας.
session_api_session
Παράγει έναν τυχαίο αριθμό όταν ξεκινάει η χρήση του ιστότοπου και είναι σημαντικό προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο Ιστότοπος. Διάρκεια: ένας μήνας.
2) Cookie δημιουργίας προφίλ
Τα cookie δημιουργίας προφίλ στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ σχετικά με τους χρήστες και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ίδιο το χρήστη στο πλαίσιο της πλοήγησής του στο δίκτυο. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρουσιάζεται το πιο συναφές περιεχόμενο για τους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων ή για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που είδαν μια διαφήμιση. Δεδομένης της σημαντικής διεισδυτικότητας που μπορεί να έχουν στην ιδιωτική σφαίρα των χρηστών, ο ευρωπαϊκός και ο ιταλικός κανονισμός απαιτούν επαρκή πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τη χρήση τους προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να εκφράσει έτσι έγκυρα την έγκρισή του.
Τα cookie δημιουργίας προφίλ, απαιτούν προηγούμενη ελεύθερη έγκριση κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.Δ. υπ'αριθ. 196/2003, την οποία ο Ιστότοπος αποκτά υπό την προβλεπόμενη από τον κανονισμό μορφή, μέσω του banner που εμφανίζεται κατά την πρώτη επίσκεψη, καθώς και μέσω λεπτομερών πληροφοριών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που επιτρέπουν στο Χρήστη να παρέχει ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του.
3) Cookie τρίτων
Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο ενδέχεται να λάβετε στο τερματικό σας ακόμα και cookie από άλλους ιστότοπους ή διακομιστές (cookie τρίτων): αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία όπως εικόνες, χάρτες, ήχους, ειδικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων domain που βρίσκονται σε διαφορετικούς διακομιστές από αυτόν στον οποίο βρίσκεται η ζητούμενη σελίδα. Αυτά τα cookies ρυθμίζονται άμεσα από διαχειριστές ιστοσελίδων ή διακομιστές που είναι διαφορετικοί από αυτούς του Ιστότοπου.
Ο Ιστότοπος, επειδή δεν χρησιμοποιεί cookie δημιουργίας προφίλ, δεν θεωρεί σκόπιμη τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.